BIP

Statut i regulaminy

Forma organizacyjno-prawna lub Status

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie wchodzą następujące typy szkół :

 • Liceum Ogólnokształcące Nr II o 4 – letnim cyklu nauczania po szkole podstawowej i o 3 - letnim cylku nauczania po gimnazjum
 • Technikum Nr 1 o 5 – letnim cyklu nauczania po szkole podstawowej i  o 4 - letnim cyklu nauczania po gimnazjum

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XXXV/210/2002 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 5 marca 2002 r.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. Nr 3 , poz. 19 z późniejszymi zmianami),
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 5. Statutów szkół wchodzących w skład zespołu,
 6. Wewnątrzszkolnych Zasad Systemu Oceniania,
 7. Pięcioletniego program rozwoju
 8. Rocznego planu pracy
 9. Programu Wychowawczego,
 10. Programu Profilaktyki,
 11. Regulaminów wewnętrznych zespołu,
 12. Zarządzeń Dyrektora Szkoły.

Organ prowadzący: Powiat Kępiński

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty

Organami Zespołu są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Przedmiot działalności i kompetencje:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie uwzględniając program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki problemów młodzieży, a w szczególności :

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
 2. przygotowuje młodzież do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, umiejętności, współżycia i podejmowania decyzji,
 3. przygotowuje młodych ludzi do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności kierując się zapisami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Zasady zatrudnienia nauczyciela i innych pracowników określają:

 • ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do niej,
 • ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze do niego,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Zasady funkcjonowania:

Wewnątrzszkolnym prawem Szkoły są zarządzenia jej Dyrektora, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy, a także przepisy porządkowe, którym podlegają osoby znajdujące się na terenie Szkoły.

Statut Technikum Nr 1.pdf [ ID - 3186 ]

Statut LO nr II w Kępnie.pdf [ ID - 3187 ]

Statut ZSP Nr1 w Kępnie [ ID - 876 ]

REGULAMIN WYNAGRADZANIA - ZSP Nr 1 w Kępnie.doc - wersja dostępna cyfrowo.pdf [ ID - 3169 ]

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania ZSP nr 1 w Kępnie ( 3).pdf [ ID - 3168 ]

Regulamin wynagradzania 2017.pdf [ ID - 3152 ]

aneks do regulaminu wynagradzania.docx [ ID - 3182 ]

aneks do regulaminu wynagradzania 01.2022.docx [ ID - 3192 ]

REGULAMIN PRACY.pdf [ ID - 3191 ]

Regulamin wynajmu sali gimnastycznej w ZSP Nr 1 [ ID - 3138 ]

 wniosek o wynajęcie sali gimnastycznej.pdf [ ID - 3164 ]

 STATUT-ZSP-nr-1.2019.pdf [ ID - 3167 ]

Redakcja strony: Statut i regulaminyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2196

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl