BIP

Dane osobowe

Klauzula informacyjna: Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

  1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25 63-600 Kępno.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez:

- adres e-mail 

- pisemnie na adres siedziby administratora 63-600 Kępno ul. Sienkiewicza 25;

- telefonicznie pod numerem telefonu 62 78 29 900.

  1. Inspektorem ochrony danych ( IOD) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie jest:

Leszek Urbański, z którym można kontaktować przez e-mail

Z Inspektorem ochrony danych osobowych kontaktuje się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.

Przy czym podanie danych jest: 

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub zawarcie umowy.

Tym samym, dane osobowe przetwarzane będą przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie wyłącznie w przypadku
posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 "Rozporządzenia RODO" i wyłącznie w celu 
dostosowanym do danej podstawy.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
  2. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być:

- podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tzw. podmioty przetwarzające.

  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

- prawo do dostępu treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia RODO

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia RODO

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia RODO

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia RODO

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO

Uwaga: przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

  1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody z art.6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy "Rozporządzenia RODO".

 

Redakcja strony: Dane osoboweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl