BIP

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część załączonych plików pdf nie jest dostępnych cyfrowo. Dokumenty te nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

- strona zawiera dokumenty pdf, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury), lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono 31.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Wersja kontrastowa: ALT + 1

Jak korzystać z BIP: ALT + 2

Przejdź do menu przedmiotowego: ALT + 3

Mapa serwisu: ALT + 4

Przejdź do treści strony: ALT + 5

Przejdź do wyszukiwarki: ALT + W

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Halina Pasierkiewicz, z którą można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 627829900 lub e-mailowo na adres Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Opis dostępności architektonicznej jednostki

Pełny adres jednostki nr 1: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście główne do budynku A jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim na parterze. Szkoła składa się z trzech budynków A, B i C dwupiętrowych z wysokim podpiwniczeniem. Budynki A i B połączone są jednopiętrowym łącznikiem. Między budynkami przemieszcza się po klatach schodowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Na wózku inwalidzkim można poruszać się w obrębie części budynku A - na parterze. Brak windy na piętra.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sienkiewicza 25 – budynek A, który posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do szkoły można wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Inne?

W budynkach A, B i C

- nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);

- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

- nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym.

Pełny adres jednostki nr 1: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno - sala gimnastyczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Sala gimnastyczna znajduje się za budynkiem szkoły od ulicy Sienkiewicza 25. Wejście i wjazd bramą koło alejki kasztanowej. Wejście główne do sali gimnastycznej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Na wózku inwalidzkim można poruszać się w obrębie budynku na parterze od wejścia głównego. Sala gimnastyczna posiada balkon widokowy, na który prowadzi klatka schodowa -brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do szkoły możne wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Inne?

W sali gimnastycznej

- nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);

- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

- nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym.

Pełny adres jednostki nr 1: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Dąbrowskiego 4, 63-600 Kępno - sala gimnastyczna.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Wejście główne do sali gimnastycznej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Umożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim. Jest to teren płaski bez barier architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Na wózku inwalidzkim można poruszać się w całym obiekcie (budynek parterowy).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Na salę gimnastyczną możne wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Inne?

W sali gimnastycznej

- nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);

- nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

- nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym.

Procedura odwoławcza

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Halina Pasierkiewicz, z którą można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 627829900 lub e-mailowo na adres Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu". Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich” Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

Deklarację sporządzono dnia 04 luty 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora do spraw dostępności Halinę Pasierkiewicz w konsultacji z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie Panią Bogumiłą Drobiną.

 

 

 

Sporządziła:
/-/
koordynator do spraw dostępności
Halina Pasierkiewicz
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie

 

Zatwierdzam:
/-/
Bogumiła Drobina
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1359

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl