BIP

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie. 

Na podstawie artykułu 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

1. Zakres działalności: Analiza stanu obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator.

Sposób realizacji: Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie planu działania do zatwierdzenia Dyrektorowi ZSP Nr 1. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Termin:02.2021 r.

2. Zakres działalności: Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator.

Sposób realizacji: Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami w podziale na: uczniów i pracowników ZSP Nr 1 w Kępnie.

Termin: Na bieżąco, w zależności od potrzeb.

3. Zakres działalności: Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką ZSP Nr 1 w Kępnie.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator

Sposób realizacji: Umieszczenie na stronie BIP ogłoszenia informującego klientów o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką ZSP Nr 1 w Kępnie. Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin: Realizacja w całym okresie działania koordynatora.

4. Zakres działalności: Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator

Sposób realizacji: Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego.

Termin: Realizacja w całym okresie działania koordynatora.

5. Zakres działalności: Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator.

Sposób realizacji: Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

Termin: Na bieżąco, w zależności od potrzeb.

6. Zakres działalności: Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator

Sposób realizacji: Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

Termin: 31.12.2020 r.

7. Zakres działalności Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator

Sposób realizacji: Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP.

Termin: Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r. Kolejny- w terminach przewidzianych w Ustawie (art. 11 Ustawy)

 

Sporządziła: Halina Pasierkiewicz /-/ Koordynator ds. dostępności 

Zatwierdzam do realizacji: Kępno, dnia 17.02.2021 r.

Podpis Dyrektora szkoły: Bogumiła Drobina /-/ Redakcja strony: PlanRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 57

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl